Swedes-slushie-cocktail

Two creamy cocktails next to each other.

iStock/katyenka